Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Rouzit

 


Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci je: Rouzit s.r.o., Klincová 16637/37A, 821 08 Bratislava, IČO: 51 253 046, DIČ: 2120657704, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125050/B,  bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 4005 2868, kontaktné údaje: e-mail: info@rouzit.sk, tel. č.: +421 948 381 249 (ďalej v texte aj len ako „Predávajúci“).

1.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Rouzit s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, a to využitím inernetového obchodu predávajúceho. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára a riadi podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Podnikateľom sa uzatvára a riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

1.6. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.

2. Ponuka a objednávka tovaru

2.1. Ponukou sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávku vytvorí Kupujúci na stránkach internetového obchodu, vybratím tovaru a množstva o ktoré má záujem, pri vytvorení objednávky si Kupujúci zvolí spôsob dopravy a platby kupujúci. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že odoslaním objednávky Predávajúcemu súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”) a, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa (ak sa líši od miesta trvalého bydliska), telefónne číslo, e-mail v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

3.2. Akceptovanie objednávky obsahuje údaje o Predávajúcom, názve, špecifikácii a cene tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ako aj údaje o cene a spôsobe prepravy tovaru kupujúcemu do dohodnutého miesta doručenia tovaru, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný.

3.3. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.4. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 

3.5. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. O odoslaní tovaru sa Predajca zaväzuje informovať kupujúceho na emailovú adresu kupujúceho.

3.6. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spôsob dopravy

4.1. Dodacia doba, pokiaľ je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a bude Predajcom upresnená v prijatí objednávky (akceptácii).

4.2. Predajca si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky.

4.3. Za miesto dodania tovaru sa považuje adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako doručovaciu adresu.

4.4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť. 

4.5. Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, názov a množstvo tovaru, kúpna cena a údaje o kupujúcom a predávajúcom.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar a náklady spojené s dodaním ako: dopravu, poštovné.

5.2. Internetový obchod ponúka na výber z tieto spôsoby platby:
a) na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, v prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
b) platobnou bránou cez internet, pri voľbe platby platobnou bránou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.
c) bankovým prevodom, kupujúci uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predajcu. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky.

5.3. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len. „DPH“)

5.4. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.

5.5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

6.1. Predajca je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu v dohodnutom množstve a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu.

6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

6.3. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho je nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci právo bez uvedenia dôvodu na vrátenie tovaru v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.3. Ak kupujúci v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predajcovi v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť doklad o kúpe alebo formulár na vrátenie tovaru, kde kupujúci uvedie meno a priezvisko, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

7.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle oznámenie uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.5. Kupujúci zašle tovar na adresu predavajúceho /nie na dobierku/:

Rouzit s.r.o.
PO BOX 198
Tomášiková 54
831 03 Bratislava 

7.6. Kupujúci má právo v rámci tejto 14 dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má predavajúci nárok na náhradu škody.

7.7. Kupujúci môže tovar vratiť ak je:
a) nepoužitý,
b) v stave akom ho obdržal,
c) opatrený všetkými pôvodnými visačkami,
d) v pôvodnom obale,

7.8. Kupujúci berie na vedomie, že nemôže vrátiť tovar, v súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý:
a) bol upravený, vyrobený na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,
b) podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
c) môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
d) bol po dodaní porušený ochranný obal, z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť,

7.9. Po vrátení tovaru je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o vrátení tovaru, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade, že Kupujúci vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na vrátenie poštovného iba jedenkrát.

7.10. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru.

7.11. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar Predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho odoslaný naspäť.

7.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je kupujúci povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

7.13. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak dodávateľ objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy, alebo ak zistí Predávajúci, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

7.14. Pokiaľ Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už bola uhradená.

8. Záručné podmienky

8.1. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Reklamačným poriadkom predávajúceho a zverejnenom na internetovej stránke: www.rouzit.sk

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa vrátene PSČ, e-mailová adresa, telefónne číslo. V prípade, že kupujúci  je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, ak sa odlišuje od adresy miesta trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné s Kupujúcim uzavrieť Zmluvu. Účelom spracúvania osobných údajov Kupujúceho sú predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vystavenie daňového dokladu. 

9.3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä ZoOOÚ a/alebo súhlas Kupujúceho podľa ZoOOÚ. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov a Predávajúci informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly Zmluvy, plnenia práv a povinností zo Zmluvy a sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii objednávky.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa a prepravcu.

9.6. Kupujúci môže pri registrácii a objednávaní dať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje na marketingové účely. 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a Zmluvu  v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti Zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov Zmluvných strán.

10.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu) na poskytnutú e-mailovú adresu, považuje sa táto správa (e-mail) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. 

10.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy/VOP. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Zmluvy.

10.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

10.5. VOP sú platné od 01.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase ich uzatvorenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia